f  t  in  l  y

e-περιοδικό

Στην  σημερινή δύσκολη πραγματικότητα , η Τοπική αυτοδιοίκηση αντιμετωπίζει  μεγάλες προκλήσεις σε ένα δυναμικό και αβέβαιο περιβάλλον . Oι μελλοντικές εξελίξεις απέχουν πολύ από το να είναι σαφείς. Πότε θα υπάρξει επανεκκίνηση της οικονομίας; Μια ελαφριά ανάκαμψη που υπήρξε το 2019 φαίνεται να χάνεται μέσα σε μια βαθιά ύφεση που προβλέπεται γα το 2020 λόγω του COVID-19.  

Επίσης δεν γνωρίζουμε τι άλλο θα συμβεί που θα αποσταθεροποιήσει το περιβάλλον μέσα στο οποίο λειτουργούν οι τοπικοί προϋπολογισμοί. Το απροσδόκητο γεγονός είναι σίγουρο ότι θα  ξανασυμβεί.

 Σε ένα περιβάλλον όπως το τωρινό όπου επικρατούν σχεδόν μηδενικά επιτόκια, η αξιοποίηση των διαθεσίμων προστατεύει τους επενδυτές /ταμεία  από αρνητικές οικονομικές επιδόσεις ( αρνητικά επιτόκια, υψηλός πληθωρισμός), εξομαλύνοντας τις  αρνητικές επιπτώσεις της παγκόσμιας ύφεσης

Η  τοπική αυτοδιοίκηση οφείλει να κάνει την βέλτιστη αξιοποίηση των πόρων της, είτε  πρόκειται για την  ακίνητη περιουσία ,είτε για τα διαθέσιμα  και τα  αποθεματικά της (Efficient  Municipal Αsset Management) . Μέχρι σήμερα η τραπεζική αποταμίευση ήταν η κύρια αν όχι η μοναδική επιλογή. Η τραπεζική αποταμίευση συνιστά την επένδυση , που κάθε υποψήφιος (ιδιώτης, εταιρία/οργανισμός) έχει την δυνατότητα να πραγματοποιήσει  και για αυτό με αυτή ορίζεται η μεταβολή της αξίας του χρήματος μέσα στο χρόνο ( Παρούσα αξία ).

Σίγουρα , μια συνετή  διαχείριση χαρτοφυλακίου τόσο των διαθεσίμων και των αποθεματικών , προϋποθέτει μια πρόσβαση στις διεθνείς χρηματαγορές και κεφαλαιαγορές, ένα διαφοροποιημένο γεωγραφικά χαρτοφυλάκιο που θα προσφέρει σταθερότητα και καλές προοπτικές απόδοσης  με διασπορά του κινδύνου.  Λαμβάνοντας  υπόψη  τις ανάγκες των δήμων και των δημοτικών επιχειρήσεων  τον χρονικό ορίζοντα των επενδύσεων  και το βαθμό του κινδύνου που μπορούν να αναλάβουν .Αυτό επιτυγχάνεται με την ευρεία γκάμα προϊόντων και υπηρεσιών διαχείρισης στοιχείων ( Portfolio management). Η επενδυτική στρατηγική της διαχείρισης στοχεύει στην μεγιστοποίηση της συνολικής απόδοσης με την ελάχιστη δυνατή μεταβλητότητα  (διακυμάνσεις της αγοράς).

Στα πλεονεκτήματα που υπάρχουν στην  Διαχείριση των διαθεσίμων και Αποθεματικών της τοπικής αυτοδιοίκησης από τις Εταιρείες Διαχείρισης Περιουσιακών στοιχείων ( Asset Management  Companies) μπορεί να προστεθούν, η τεχνογνωσία, η επαγγελματική διαχείριση που μπορεί να αξιολογηθεί ανάλογα με τις διαχρονικές επιδόσεις τους ,οι οικονομίες κλίμακας που επιτυγχάνονται , η υπερβολική διαφοροποίηση των χαρτοφυλακίων , φορολογικά πλεονεκτήματα και διαφάνειας συναλλαγών.

Σχετικά, με τη διαχείριση και αξιοποίηση  της Ακίνητης περιουσίας του ο κάθε δήμος έχει μια πληθώρα από επιλογές που αφορούν τον τρόπο και τα μέσα της διαδικασίας. Η σπουδαιότητα χάραξης πολιτικής σχετικά με την διαχείριση ακινήτων κρίνεται αναγκαία και είναι σίγουρο μέσο εξοικονόμησης πόρων σε δημοτικό επίπεδο

 Η έννοια  της Διαχείρισης Περιουσίας σε Δημοτικό επίπεδο αποτελεί μια διαδικασία απογραφής , εκτίμησης ,καθορισμού χρήσης ,λεπτομερών αναφορών και ελέγχου της Δημοτικής περιουσίας.  Κύριο συστατικό στοιχείο για τη σύγχρονη διαχείριση και αξιοποίηση αποτελεί η ανάπτυξη ενός λειτουργικού συστήματος απογραφής των ακινήτων. Απαραίτητη κρίνεται και η σωστή ψηφιακή αρχειοθέτηση των διαφόρων στοιχείων, ώστε να είναι εύκολο σε οποιονδήποτε να ανατρέξει σε υπάρχοντα αρχεία (χάρτες, πίνακες νομικών και πολεοδομικών χαρακτηριστικών των ακινήτων) διευκολύνοντας το σωστό στρατηγικό προγραμματισμό τόσο τοπικό, όσο και σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.

  Συνήθως στα όρια ενός δημοτικού διαμερίσματος , οι Δήμοι αποτελούν τον μεγαλύτερο ιδιοκτήτη όχι από πλευράς εσόδων, θα μπορούσαν όμως εάν έκαναν σωστότερες πολιτικές επιλογές. Άρα αποτελεί ένα ενδιαφέρον από διοικητική και πολιτική σκοπιά, καθώς θα μπορούσαν να προκύπτουν έσοδα για τις κοινωνίες (πρόσοδοι) για την άσκηση καλύτερης κοινωνικής πολιτικής,  καθώς και δημιουργία θέσεων απασχόλησης . Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η πρόσφατη  αξιοποίηση του πύργου στο λιμάνι του Πειραιά  και πολλές επενδύσεις στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που είναι συνεργασία δήμων με το ιδιωτικό τομέα . Μέχρι, σήμερα οι δήμοι επικεντρωνόντουσαν κυρίως σε ενοικιάσεις χώρων (πλαζ, παρκινγκ, διαφημιστικά πλαίσια  και γενικά κοινόχρηστων χώρων ) . Σήμερα, καλούνται να αξιοποιήσουν όλες τις πλεονασματικές ιδιοκτησίες του δήμου και να επιδιώξουν συνεργασίες στον τουρισμό ,στην κυκλική οικονομία ,στην ανάπτυξη  εμπορικών και θεματικών πάρκων και  των θαλάσσιων και υπόγειων κοιτασμάτων τους , πάντα με περιβαλλοντολογική συνείδηση .

Η δημιουργία ή η αξιοποίηση των υφιστάμενων  Αναπτυξιακών Εταιριών ΟΤΑ & Εταιριών Διαχείρισης Περιουσίας που θα ασχολούνται με την αποδοτικότερη διαχείριση των υφιστάμενων πόρων  και των πλουτοπαραγωγικών πηγών της περιοχής, σε όλο το φάσμα των επενδυτικών υπηρεσιών από την διαχείριση μετρητών, αποθεματικών ,περιουσιακών στοιχείων καθώς και με την ορθολογικοποίηση των δαπανών  τους.

Οι συγκεκριμένες εταιρείες θα πρέπει να λειτουργούν με σύγχρονες δομές και να στελεχώνονται από τεχνοκράτες με υψηλό επιστημονικό και τεχνικό υπόβαθρο , αποδεδειγμένη εμπειρία και να διέπεται η λειτουργία τους  από τα πρότυπα και τις αρχές  της εταιρικής διακυβέρνησης. Να ελέγχονται από πιστοποιημένες Ελεγκτικές εταιρείες  και να επιδιώκουν τις συνεργασίες και συνέργιες με φορείς /Ταμεία και  Εταιρίες  Διαχείρισης Περιουσιακών στοιχείων ( Real estate) / Αμοιβαία Κεφάλαια /Διεθνή Funds που ανέφερα παραπάνω  για την  απόκτηση τεχνογνωσίας και  εποικοδομητικών συνεργασιών ( projects).

Επιδιώκοντας  την αποτελεσματικότητα  και αποδοτικότητα  στην  διαχείριση της Δημοτικής  περιουσίας  Δήμου, οφείλουμε να δημιουργήσουμε  ένα πιο ευέλικτο  σύστημα διαχείρισης που θα είναι η μετάβαση από ένα αποκλειστικό τραπεζοκεντρικό σύστημα  και κρατικά ρυθμισμένο σε ένα  σύστημα που να βασίζεται στην συνεργασία Αναπτυξιακών εταιριών  ΟΤΑ και Διαχείρισης περιουσίας των Δήμων  με ανεξάρτητους εξειδικευμένους φορείς κάτω από την εποπτεία της ΤτΕ και των αντίστοιχων κρατικών υπηρεσιών .

 Το νέο σύστημα  αυτό  οφείλει  να  δίνει περισσότερες  επιλογές που να μπορούν να αξιολογηθούν και να είναι έχουν πολλαπλασιαστική επίδραση για το τοπικό ΑΕΠ. Άλλωστε , τον δρόμο  έχουν δείξει εδώ και μερικά χρόνια τα επαγγελματικά και ασφαλιστικά ταμεία στην διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων τους με αξιοσημείωτες επιδόσεις .

 

Ταυτότητα

ΙΤΑ
Διοικητικό Συμβούλιο
Επιστημονικό Συμβούλιο
Αγκαιότητα
Πρόγραμμα Δράσης

Μελέτες ΙΤΑ

Προγράμματα

Νέα

 

Δημοσιότητα

 

 

Βιβλιοθήκη

Σύνδεσμοι

Επικοινωνία

Newsletter

   

Xάρτης διαδικτυακού τόπου  |  Όροι χρήσης  |  Προσβασιμότητα