f  t  in  l  y

Προγράμματα

European Commission

Πρόσκληση με τίτλο

Ενσωμάτωση των αιτούντων άσυλο, των προσφύγων και των οικογενειών τους (Integration of asylum seekers, refugees and their family members)με ΚωδικόVP/2016/015

 στα πλαίσια του

Προγράμματος για την απασχόληση & την κοινωνική καινοτομία (Employment and Social Innovation (EaSI) programme)

Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων αποσκοπεί στη χρηματοδότηση καινοτόμων διακρατικών σχεδίων για τη δοκιμή και την εφαρμογή καινοτόμων προγραμμάτων πολιτικής και μηχανισμών παράδοσης που θα διασφαλίσουν και θα διευκολύνουν την ταχεία ένταξη των συγκεκριμένων ομάδων-στόχων των υπηκόων τρίτων χωρών στην αγορά εργασίας. Οι αιτήσεις θα πρέπει να αφορούν τους αιτητές ασύλου, τους πρόσφυγες και τα μέλη των οικογενειών τους. Ειδικά μέτρα με στόχο την ένταξη στην αγορά εργασίας των μεταναστών, θα εξεταστούν ευνοϊκά.

urbact

Η ολοκληρωμένη αστική ανάπτυξη και ο συμμετοχικός σχεδιασμός βρίσκονται στην καρδιά του προγράμματος URBACT.

Οι αστικές αρχές που εμπλέκονται στα θεματικά δίκτυα του URBACT οφείλουν να συστήσουν την Τοπική Ομάδα Στήριξης URBACT (URBACT Local Group – ULG). Η ομάδα αυτή θα αποτελείται από διαφορετικά τοπικά ενδιαφερόμενα μέρη, ευρισκόμενα τόσο εντός όσο και εκτός της δημοτικής αρχής, έτσι ώστε να εκπονήσουν όλοι μαζί ένα ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης που θα απαντά στις τοπικές προκλήσεις και στα προβλήματα που αντιμετωπίζει η πόλη τους.

creative europe

Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων στα πλαίσια του Προγράμματος
«ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ» (2014-2020) - Υποπρόγραμμα Πολιτισμός
με τίτλο
«EACEA 45/2016: Υποστήριξη για έργα ευρωπαϊκής συνεργασίας»

Το υποπρόγραμμα «Πολιτισμός» του Προγράμματος Δημιουργική Ευρώπη στηρίζει πολιτιστικούς και δημιουργικούς οργανισμούς, με στόχο να τους βοηθήσει να λειτουργούν σε διακρατικό και διεθνές επίπεδο και να προωθηθεί η διακρατική κυκλοφορία των πολιτιστικών και δημιουργικών έργων καθώς και η διακρατική κινητικότητα των πολιτιστικών και δημιουργικών φορέων, ιδίως των καλλιτεχνών. Βοηθά στο να δρομολογηθούν έργα με ευρωπαϊκή διάσταση, επιτρέπει σε πολιτιστικούς και δημιουργικούς φορείς να συνεργάζονται σε διεθνές επίπεδο και να διεθνοποιούν τη σταδιοδρομία τους και τις δραστηριότητές τους στην Ένωση και έξω από αυτή, χρηματοδοτεί έργα λογοτεχνικής μετάφρασης και περαιτέρω προώθηση των μεταφρασμένων έργων λογοτεχνίας.

 greece cyprus

Το πρόγραμμα συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα-Κύπρος έχει στόχο: 

  • την αύξηση της ανταγωνιστικότητας της επιλέξιμης περιοχής με τη στήριξη  της επιχειρηματικότητας και τη χρήση των τεχνολογιών της πληροφορίας και των επικοινωνιών.
  • την κάλυψη πεδίων ενέργειας, κλιματικής αλλαγής και μεταφορών, μέσω της προώθησης μιας οικονομίας με χαμηλά επίπεδα εκπομπών άνθρακα
  • την πρόληψη καταστροφών, την προώθηση της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς και των τεχνολογιών για την προστασία φυσικών πόρων.

Η παρούσα πρόσκληση θα επικεντρωθεί στους ακόλουθους Άξονες /Στόχους Προτεραιότητας:

 Interreg greece italy

Ο γενικός στόχος του Προγράμματος «Ελλάδα - Ιταλία» είναι «η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εδαφικής συνοχής στην περιοχή προς την κατεύθυνση της αειφόρου ανάπτυξης μέσω της σύζευξης του δυναμικού εκατέρωθεν της θαλάσσιας διασυνοριακής γραμμής».

interegΤο διασυνοριακό πρόγραμμα «Interreg IPA CBC» αποσκοπεί στη βελτίωση της ποιότητας ζωής στις παραμεθόριες περιφέρειες Ελλάδας- Αλβανίας μέσω της προώθησης της βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης. 

ConnectingEuropeFacility CEFΗ Διευκόλυνση Συνδέοντας την Ευρώπη (CEF) χρηματοδοτεί έργα τα οποία συμπληρώνουν τους ελλιπείς συνδέσμους στις βασικές υποδομές ενέργειας, μεταφορών και ψηφιακές υποδομές της Ευρώπης. Στόχος της επίσης είναι να καταστήσει την οικονομία της Ευρώπης πιο οικολογική προωθώντας καθαρότερους τρόπους μεταφοράς, ευρυζωνικές συνδέσεις υψηλών ταχυτήτων και διευκολύνοντας τη χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σύμφωνα με τη στρατηγική Ευρώπη 2020.

Η χρηματοδότηση των ενεργειακών δικτύων θα ολοκληρώσει την εσωτερική αγορά ενέργειας, θα μειώσει την ενεργειακή εξάρτηση της ΕΕ και θα ενισχύσει την ασφάλεια εφοδιασμού. Εστιάζοντας στα έξυπνα, βιώσιμα και πλήρως διασυνδεδεμένα δίκτυα μεταφορών, ενέργειας και ψηφιακά δίκτυα, η Διευκόλυνση Συνδέοντας την Ευρώπη θα συμβάλλει στην ολοκλήρωση της ευρωπαϊκής ενιαίας αγοράς.

Η παρούσα πρόσκληση αφορά στις ακόλουθες επιμέρους δράσεις :

h2020Το «Ορίζοντας 2020» είναι το μεγαλύτερο πρόγραμμα της ΕΕ για την έρευνα και την καινοτομία που δρομολογήθηκε ποτέ. Θα οδηγήσει σε περισσότερα επιτεύγματα, ανακαλύψεις και παγκόσμιες πρωτιές μεταφέροντας τις σπουδαίες ιδέες από το εργαστήριο στην αγορά. Σχεδόν 80 δις EUR(1) θα διατεθούν σε μορφή χρηματοδότησης για μια επταετία (2014–2020) — πλέον των ιδιωτικών και των εθνικών δημόσιων επενδύσεων που θα προσελκύσουν αυτά τα χρήματα.

Το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» έχει την πολιτική στήριξη των ευρωπαίων ηγετών και των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Όλοι τους συμφώνησαν ότι οι επενδύσεις στην έρευνα και την καινοτομία είναι βασικές για το μέλλον της Ευρώπης και έτσι τις τοποθετούν στον πυρήνα της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη. Το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» βοηθά στην επίτευξη αυτού του στόχου συνδυάζοντας την έρευνα με την καινοτομία και εστιάζοντας σε τρεις βασικούς τομείς: επιστημονική αριστεία, βιομηχανική υπεροχή και κοινωνικές προκλήσεις. Στοχος είναι να διασφαλιστεί ότι η Ευρώπη παράγει επιστήμη και τεχνολογία παγκοσμίου επιπέδου που δείνουν ώθηση στην οικονομική ανάπτυξη.

eu fundingΗ Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εκδόσει έναν Οδηγό Εισαγωγής στο ευρύ φάσμα των διαθέσιμων δυνατοτήτων χρηματοδότησης της ΕΕ. Προσφέρει βασική καθοδήγηση σχετικά με τις διαδικασίες υποβολής αιτήσεων και σας υποδεικνύει πού θα βρείτε περισσότερες λεπτομέρειες. Ο παρών οδηγός περιλαμβάνει τις τελευταίες πληροφορίες σχετικά με τα τρέχοντα προγράμματα της ΕΕ για τη δημοσιονομική περίοδο 2014-20. 

Οδηγός Δυνατοτήτων Χρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης

life euΤο πρόγραμμα LIFE είναι το χρηματοδοτικό μέσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το περιβάλλον. Το LIFE συμβάλλει στην αειφόρο ανάπτυξη και στην επίτευξη των σκοπών και στόχων της στρατηγικής Ευρώπη 2020, στηρίζει την εφαρμογή του 7ου Προγράμματος Δράσης για το Περιβάλλον και άλλες στρατηγικές και σχέδια της ΕΕ για το περιβάλλον και για το κλίμα. Μέσω του προγράμματος LIFE χρηματοδοτούνται μέτρα και έργα με ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία για τα κράτη-μέλη.

Το Πρόγραμμα LIFE περιλαμβάνει δύο υποπρογράμματα: ένα για το Περιβάλλον και άλλο για τη Δράση Κλίμα και η παρούσα πρόσκληση αφορά και τα δύο προγράμματα όπως περιγράφεται στη συνέχεια .

Υποπρόγραμμα «Περιβάλλον»

Σε ότι αφορά το Υποπρόγραμμα «Περιβάλλον», η παρούσα πρόσκληση θα καλύψει επιχορηγήσεις για «παραδοσιακά» έργα, προπαρασκευαστικά έργα, Ολοκληρωμένα (integrated) έργα, και τα έργα τεχνικής βοήθειας.

eu citizensΤο πρόγραμμα στοχεύει στην προώθηση της ενεργούς Ευρωπαϊκής πολιτότητας και τη μείωση του χάσματος μεταξύ πολιτών και της ΕΕ, μέσα από τη χρήση χρηματοδοτικών εργαλείων. Σκοπός του είναι η ενθάρρυνση της συνεργασίας πολιτών-οργανισμών από διάφορες χώρες και η προώθηση της Ευρωπαϊκής συνοχής. Το πρόγραμμα απευθύνεται στην ανάγκη για γνήσιες συζητήσεις σε θέματα που αφορούν την Ένωση σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, που μπορούν να μεταφερθούν σε Πανευρωπαϊκό επίπεδο.

Στο πλαίσιο του γενικού στόχου της στενότερης επαφής της Ένωσης με τους πολίτες, οι γενικοί στόχοι του προγράμματος είναι οι εξής:

  • να βοηθήσει τους πολίτες να κατανοήσουν την Ένωση, την ιστορία και την πολυμορφία της,

  • να προωθήσει την ευρωπαϊκή ιθαγένεια και να βελτιώσει τις συνθήκες για τη συμμετοχή των πολιτών στις δημοκρατικές διαδικασίες και στα κοινά, σε επίπεδο Ένωσης.

Ταυτότητα

ΙΤΑ
Διοικητικό Συμβούλιο
Επιστημονικό Συμβούλιο
Αγκαιότητα
Πρόγραμμα Δράσης

Μελέτες ΙΤΑ

Προγράμματα

Νέα

 

Δημοσιότητα

 

 

Βιβλιοθήκη

Σύνδεσμοι

Επικοινωνία

Newsletter

   

Xάρτης διαδικτυακού τόπου  |  Όροι χρήσης  |  Προσβασιμότητα