19/12/2011


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

«ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ»                         

 

                                                  Αθήνα, 16.12.2011

                                           Αρ. Πρωτ: 592

 

Το Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 45/12.12.2011 Απόφαση του Δ.Σ ΙΤΑ  ανακοινώνει  πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την  ανάθεση με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης (λόγω ύψους προϋπολογισμού) του έργου: «Οικοδομικές και Η/Μ εργασίες διαμόρφωσης χώρων γραφείων», πού βρίσκονται στο πρώτο όροφο του κτιρίου ATRIUM και επί της  οδό Χαριλάου Τρικούπη 6-8-10, συνολικής επιφάνειας 538,9 τ.μ.

Οι εργασίες αφορούν χωρίσματα με γυψοσανίδες και ενσωματωμένες περσίδες σε  έξι (6) νέα  γραφεία καθώς και την εγκατάσταση ισχυρών και ασθενών ρευμάτων, τηλεφωνικού κέντρου και χώρου computer room συνολικού προϋπολογισμού δεκαεννιά χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (19.400,00 €)  πλέον ΦΠΑ, ήτοι (23.862,00 ευρώ  συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η  29/12/2011 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 στα γραφεία του Ι.Τ.Α ( 1ος όροφος – Πρωτόκολλο ) Αθηνάς 60, Αθήνα. Προσφορές που υποβάλλονται μετά την ανωτέρω καταληκτική ημερομηνία δεν γίνονται δεκτές και δεν ανοίγονται από την αρμόδια επιτροπή διεξαγωγής του διαγωνισμού.

Αναλυτική περιγραφή των εργασιών γίνεται στην Τεχνική Έκθεση, η οποία διατίθεται στα γραφεία του Ι.Τ.Α. για τους ενδιαφερόμενους, καθώς και το σχέδιο κάτοψης των υπό διαμόρφωση χώρων. 

Οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται να καταθέσουν φάκελο προσφοράς, ο οποίος θα περιέχει: τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, την τεχνική προσφορά και την οικονομική προσφορά.

Οι προσφορές των ενδιαφερομένων θα παραδίδονται ιδιοχείρως από τους νόμιμους εκπροσώπους τους ή από νομίμως εξουσιοδοτημένα πρόσωπα. Επίσης μπορεί να αποστέλλονται ταχυδρομικά.

 Στον διαγωνισμό δικαίωμα συμμετοχής έχουν τα φυσικά και νομικά πρόσωπα καθώς και κοινοπραξίες αυτών, που έχουν την κατά νόμο δυνατότητα εκτελέσεως σχετικών εργασιών. Κάθε ένας από τους συμμετέχοντες δεν έχει το δικαίωμα να συμμετέχει σε άλλο σχήμα συνεργασίας, υπό οποιαδήποτε ιδιότητα.

Δικαιολογητικά:

  • Καταστατικό της εταιρείας για την περίπτωση συμμετοχής νομικού προσώπου
  • Εξουσιοδότηση με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής, για τις περιπτώσεις που ο φάκελος δεν κατατίθεται από το νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας.
  • Πτυχίο Α1 (μέχρι ποσού 70.000,00 ευρώ )  τόσο στα οικοδομικά έργα (διαμόρφωση χωρισμάτων, βαψίματα, πόρτες κλπ) όσο και στα πάσης φύσεως ηλεκτρομηχανολογικά (ρεύμα, τηλέφωνα, κομπιούτερ.).
  • Εγγύηση συμμετοχής σε ποσοστό 2% της προϋπολογιζόμενης ως άνω δαπάνης , ήτοι 477,24 ευρώ. Η εγγύηση θα υποβληθεί με εγγυητική επιστολή Τράπεζας, που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα και θα έχει ισχύ 60 ημερών. 
  • Υπεύθυνη δήλωση του νόμου 1599/88 περί ανεπιφύλακτης αποδοχής των όρων της παρούσας.

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να κάνουν επιτόπια λεπτομερή εξέταση του χώρου σε τρόπο ώστε στο ποσό της προσφοράς τους να έχουν ληφθεί υπόψη όλοι οι παράγοντες που θα μπορούσαν να το επηρεάσουν, όπως οι ακριβείς διαστάσεις των υπό διαμόρφωση χώρων.

Εφόσον ζητηθούν εμπρόθεσμα συμπληρωματικές πληροφορίες, σχετικές με το συγκεκριμένο έργο, αυτές παρέχονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Ι.Τ.Α.,  δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία που έχει οριστεί, για την υποβολή των προσφορών.

Με τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων στον διαγωνισμό τεκμαίρεται η αποδοχή των όρων της παρούσας.

Η συμμετοχή προϋποθέτει και αποτελεί τεκμήριο ότι ο ενδιαφερόμενος έλαβε πλήρη γνώση της παρούσας διακήρυξης και των στοιχείων που την συνοδεύουν, καθώς και όλων των συνθηκών εκτέλεσης του έργου.

 

Το Ι.Τ.Α.  μπορεί πριν από την κατακύρωση της σύμβασης και χωρίς να αναλαμβάνει οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των προσφερόντων και ανεξάρτητα από το στάδιο οποιασδήποτε διαδικασίας, που οδηγεί στη σύναψη Σύμβασης, να αποφασίσει να ματαιώσει το διαγωνισμό όταν οι περιστάσεις καθιστούν αδύνατη την κανονική εκτέλεση της Σύμβασης, είτε να διατάξει την επανάληψη της διαδικασίας ή να ορίσει και να ακολουθήσει νέα διαδικασία.

Σε περίπτωση που το Ι.Τ.Α. κρίνει τις προσφορές ασύμφορες ή μη ικανοποιητικές διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει το αποτέλεσμα του διαγωνισμού.

Σε περίπτωση ματαίωσης του διαγωνισμού, οι προσφέροντες ενημερώνονται σχετικά από το Ι.Τ.Α.. και δεν δικαιούνται να αξιώσουν αποζημίωση εκ του λόγου αυτού.

Το Ι.Τ.Α.. διατηρεί το δικαίωμα ακύρωσης του διαγωνισμού και ματαίωσης της ανάθεσης σε οποιοδήποτε στάδιο του διαγωνισμού.

Όταν η ματαίωση του διαγωνισμού λαμβάνει χώρα πριν την αποσφράγιση των προσφορών, οι φάκελοι, που περιέχουν τυχόν τιμές και άλλα στοιχεία της προσφοράς επιστρέφονται στους προσφέροντες.

Η ισχύς των προσφορών ορίζεται σε εξήντα (60) ημερολογιακές  ημέρες από την ημερομηνία κατάθεσης τους.

Ο χρόνος ολοκλήρωσης όλων των εργασιών καθορίζεται σε δέκα (15) εργάσιμες ημέρες, από τη σύναψη της σχετικής Σύμβασης.

Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει αποκλειστικά με κριτήριο την χαμηλότερη οικονομική προσφορά.  Τον ανάδοχο θα βαρύνουν οι φόροι, τέλη και κρατήσεις σύμφωνα με το νόμο.

Ο ανάδοχος θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τις αμοιβές και την ασφάλιση του προσωπικού, που θα εργασθεί για την υλοποίηση του έργου καθώς και για τη λήψη μέτρων πρόληψης ατυχημάτων, υγιεινής και ασφάλειας.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία και από τον εφαρμοζόμενο Κανονισμό Προμηθειών – Υπηρεσιών του Ι.Τ.Α.

Η τεχνική έκθεση και το σχέδιο κάτοψης των υπό διαμόρφωση χώρων διατίθενται στα γραφεία του Ι.Τ.Α. (Αθηνάς 60), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (υπεύθυνος κ. Ευτύχης Κοντομάρης τηλ.: 210 3250300 – 3 και φαξ 210 3250307).

 

 

Για το ΙΤΑ

Ο Γενικός Διευθυντής

Αθανάσιος Κανταρτζής